مردم عاشق

 

یک سرزمین سبزی بود یک جایی
با مردم عاشق و با صفایی
با مردمی که قلب‌هاشون طلا بود
تو زندگی امیدشون خدا بود

 

مصطفی صابر خراسانی