مدال نوکری

 

ما هم از بچگی‌هام زنجیری و دیوانه تم.
مشتری پا به قرص دم سقاخانه‌اتم.
اگه خوبم اگه بد گدایی‌ات افتخارمه
این مدال نوکری نشونه عیارمه

 

مصطفی صابر خراسانی