محبوب

 

نیستی بود و هرآنچه نیست بود
نقشی از هستی در آنچه نیست بود
قبل خلقت را ازل گفتیم ما
بس که از دنیا غزل گفتیم ما

 

مصطفی صابر خراسانی