مادرم

 

چیزی نمانده خاطره از نان مادرم، چیزی به غیر تاول دستان مادرم
تنها اتاق خلوت رویای کودکی، شاهانه چادرم ارزان مادرم

 

مصطفی صابر خراسانی