قاب شب

 

هزاران شاهنامه در دل این خاک خوابیده
هنوزم شعر فردوسی در این پژواک خوابیده
عروج سجده می‌نازد به ناز بال و پرهامان
سر پرچم بلند از غیرت سینه سپرهامان

 

مصطفی صابر خراسانی