فقط منتظران ببینند

 

بهتره با همدیگه صادق باشیم، ما به دل امام غم گذاشتیم
درسته پیش دشمنای آقا کم نیاوردیم، ولی کم گذاشتیم

 

مصطفی صابر خراسانی