فصل خانه تکانی

 

لحظه‌ها میل بندگی دارند
وقت ادعیه خوانی دل شد
چشم را باید اشک پاشی کرد
فصل خانه تکانی دل شد

 

مصطفی صابر خراسانی