عیدانه

 

عاشقا تو کجای این شهرین ؟
خبر تازه بازم آوردن
غصه خوردن برای چی ؟ عیده
نقل و شیرینی هست واسه خوردن

 

مصطفی صابر خراسانی