عنایت

 

عنایت امام رضا (ع) به خانمی که در سفر مشهد به زیارت حرم آقا علی ابن موسی الرضا (ع) نرفت

 

مصطفی صابر خراسانی