عبد ابوتراب

 

برای بردن نامت گل از گلم وا شد
برام واژه به واژه پر از تماشا شد
به احترام تو زمین از جای خود پا شد
و آسمان سر تعظیم پیش تو تا شد

 

مصطفی صابر خراسانی