عاشقی

 

عاشقی دردسری بود، نمی دانستیم
حاصلش خون جگری بود، نمی دانستیم
آسمان از تو خبر داشت ولی ما سهم‌مان بی‌خبری بود نمی‌دانستیم

 

مصطفی صابر خراسانی