عاشقانه

 

گفتم که پای عهد خود انگشت می‌زنم
گفتی که دل به شرط و شروط قباله بست ؟
از آنچه در قباله من ثبت می‌شود
شش دانگ قلب توست که عند المطالبه است

 

مصطفی صابر خراسانی