طعمه سرنیزه

 

بدنت طعمه سرنیزه و شمشیر شده
زخم‌های تن تو حفره زنجیر شده
ذکر لا یوم کیومک حسنت در گودال
بعد ده سال به دستان تو تعبیر شده

 

مصطفی صابر خراسانی