ضامن اعدامی

 

نجات اعدامی محکوم به مرگ به ضمانت امام رضا (ع)

 

مصطفی صابر خراسانی