صدای آشنا

 

تمام شهر را عشقت جمع کرده
سر یک سفره با هرعقل و سنی
صدای آشنایی داره تو گوشم می‌خونه، اللهم انی

 

مصطفی صابر خراسانی