شوق

 

از شدت شوق عاشقت صد بار جان داد
وقتی برایم پرچمت دستی تکان داد
پرواز کفترهای تو در شهر مشهد
رنگ و لعاب دیگری بر آسمان داد

 

مصطفی صابر خراسانی