شفای نابینا

 

شفای کودک نابینا به عنایت امام رضا (ع)

 

مصطفی صابر خراسانی