شفای بیمار با سرطانی

 

شفای بیمار با غده سرطانی در کبد به عنایت امام رضا (ع)

 

مصطفی صابر خراسانی