سوی چشمان من

 

مرد یهودی سوی چشمان مرا برد
خولی لگد زد نیمی از جان مرا برد
بابا! تلفظ کردن نام تو سخت است
بدجور مشت زجر دندان مرا برد

شاعر: سيد نيما نجاري

 

مصطفی صابر خراسانی