سفره موسی بن جعفر

 

عمری زدیم در دل صدا باب الحوائج را
خواندیم بعد از ربنا باب الحوائج را
روزی ما کرده خدا باب الحوائج را
از ما نگیرد کاش یا باب الحوائج را

 

مصطفی صابر خراسانی