زمین خورد رباب

 

حال او سخت خراب است مراعات كنيد
دلش از داغ كباب است مراعات كنيد

نكش اينقدر!زمين خورد،زمين خورد رباب
دست و پايش به طناب است مراعات كنيد

اين عروس پسر دختر پيغمبر ماست
فرض كن اهل كتاب است مراعات كنيد

همه ي طايفه اش تشنه به خون قلتيدند
درد او ديدن آب است مراعات كنيد

خواهشأ پاي نكوبيد،گمان كرده به ني
كودكش خسته و خواب است مراعات كنيد

نيزه ي راس علي اصغر او را ببريد
اينكه اينجاست رباب است مراعات كنيد

نگذاريد به سر حرمله نزديك شود
بي حيا مست شراب است مراعات كنيد

لب گزيدي كه نگو،چشم،نميگويم،چشم
ادب روضه ثواب است مراعات كنيد

شاعر: محسن صرامی

 

مصطفی صابر خراسانی