دل دادم

 

پا شدم آبله پیدا کردم، از خودم فاصله پیدا کردم
سعی کردم به تو مشغول شوم حیف شد، مشغله پیدا کردم
من سر اینکه به تو دل دادم، با همه مسأله پیدا کردم

 

مصطفی صابر خراسانی