دریای کرامت

 

گفتم غزلی در خور نمامت بنویسم
اندازه وسع‌ام زِ مقامت بنویسم
ای محشر امروز چه تشبیه بیارم
از قد تو فردای قیامت بنویسم

 

مصطفی صابر خراسانی