خداوندا

 

خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن
و خشیت از خودت
و باور به کتابت
و ایمان به خودت

 

مصطفی صابر خراسانی