خانواده کرم

 

آمدُم، بُگُم که گِدا نِمِخی ؟
یا که اصلاً غلام سیاه نِمِخی ؟
یک بار هم با زبون ما تو بگو
نوکرا راستی کربلا نِمِخی ؟

 

مصطفی صابر خراسانی