حضرت قاسم ابن الحسن (ع)

 

پسر رفته به بابايش خبرها اينچنين باشد
كرم را ارث از او برده اثرها اينچنين باشد

به حق در آسماني اينچنين نوراني و زيبا
توقع هم همين باشد قمرها اينچنين باشد

به ظاهر سينزده سالش ولي خضر است شاگردش
به حيدر رفته در هيبت نظرها اينچنين باشد

به اصرار خودش آمد به سختي شد عمو راضي
كه در آخر وداع،حال پدرها اينچنين باشد

براي او شهادت از عسل هم هست شيرين تر
براي عاشق بي دل سفرها اينچنين باشد

در آورده به زانو ارزق و اولاد ارزق را
به نسل مرتضي كلأ جگرها اينچنين باشد

به زير سم مركب ها قدش هم قد اكبر شد
در اين راهي كه او رفته خطرها اينچنين باشد

چه دامادي چه قدي به،به اين طرز حنابندان
به پيش آل پيغمبر هنرها اينچنين باشد…

شاعر: محسن صرامی

 

مصطفی صابر خراسانی