حضرت خورشید

 

از دم گرمت مسیحا صاحب دم می شود
بی تو باشم حضرت خورشید سردم می‌شود
نان برای خوردن و بردن فراهم می‌شود
من زیادی‌ام فقط از سفره‌ات کم می شود

 

مصطفی صابر خراسانی