حسرت

 

لحظه‌ها را متوسل به دعائیم بیا
سالیانی است که دلتنگ شمائیم بیا
وسعتت در دل این ظرف نشد جا ماندیم
تشنه از حسرت رویت لب دریا ماندیم

 

مصطفی صابر خراسانی