تصور

 

تصور کن شب است و باز غم داری
خیال راه رفتن در حرم داری
برای اینکه با دل هم قدم باشی
میایی تا اذان صبح آن شب در حرم باشی

 

مصطفی صابر خراسانی