تب هجران

 

عاشقی دردسری بود، نمی دانستیم
حاصلش خون جگری بود، نمی دانستیم
پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم
شرط بی بال و پری بود، نمی‌دانستیم

 

مصطفی صابر خراسانی