بیت الاحزان

 

علی سر نهان و آشکار است
خدایی ناز شست کردگار است
علی خود معنی صوم و صلاة است
و ذکرش باقیات و صالحات است

 

مصطفی صابر خراسانی