بگذر

 

مگر چیستم ای خدا ؟
و چقدر وزن وجودی من است ؟
و چقدر از پهنه عفو وجودی تو را اشغال می کند ؟
پس به کرامتت بگذر

 

مصطفی صابر خراسانی