بچه شهید

 

داستان بچه شهید که پیراهن پدر را به تن کرد

 

مصطفی صابر خراسانی