به امید دیدار

 

به دیدار هر لحظه امیدوارم
به جز دیدنت آرزویی ندارم
از عمرم فقط جمعه را می شمارم
رسیده است هر هفت روزم به تکرار، به امید دیدار

 

مصطفی صابر خراسانی