برکت نان

 

برکت نان به خاطر حسن است
شاعران از قدیم می گویند
تاجران بزرگ صبح به صبح
زیر لب یا کریم می گویند

 

مصطفی صابر خراسانی