توبه مقبول

 

بخشش فرد توهین کننده به زوار آقا علی ابن موسی الرضا (ع)

 

مصطفی صابر خراسانی