بخشش

 

بخشش محکوم به اعدام به عنایت امام رضا (ع)

 

مصطفی صابر خراسانی