ارباب

 

هرچند گناه ما دلت آزارد
اما لطف و کرم تو بر سر ما بارد
یک چیز زِ نوکری خود فهمیدم
ارباب هوای نوکرش را دارد

 

مصطفی صابر خراسانی