آیینه

 

از چشمه جاری بود و بس
حضرت پروردگاری بود و بس
پیش روی خویش محبوب آفرید
آفرید آیینه را خوب آفرید

 

مصطفی صابر خراسانی