آسمان صاف حرم

 

من رو سیاه کجا و آسمان صاف حرم
هی می‌چرخم تو خیابون‌های اطراف حرم
با خجالتی که دارم نمی‌رم خیلی جلو
می‌شینم روبرو گنبد گوشه پیاده رو

 

مصطفی صابر خراسانی