یا علی می‌گوید

 

یا علی می‌گوید و پهلو به پهلو می‌شود
به جای در چهل نفر مرا زدند
نداشت چون علی سپر مرا زدند
به قصد کشت پشت در مرا زدند
از زمین خوردن همیشه زن خجالت می‌کشد
گر ببیند شوهرش بسیار درد آورتر است

مادر از پیچ کوچه تا رد شد
ایستا د و کمی مُرَدَد شد
سرد شد دست گرم و پُر مهرش
آسمان تیره شد,هوا بد شد
يک یهودی مست گردَنه گیر
همچو کوهی مقابلش سد شد
چند گامی عقب عقب برگشت
ناگهان حال مادرم بد شد
دست دیوار کوچه پَرتَش کرد
منحرف از مسیر و مقصد شد
چادرش را سرش کشیدم زود
ناله هایش زیاده از حد شد
ماجرای فدک گرفتن ما
تا ابد روضه ای زبانزد شد

 

 

مصطفی صابر خراسانی