کوچه بنی هاشم

 

روضه حضرت زهرا بود….

 

مصطفی صابر خراسانی