چرا مرگ را آروز می کنی ؟

 

چرا اشک را آبرو می‌کنی ؟
چرا چادرت را رفو می‌کنی ؟
چرا استخوان در گلو می‌کنی ؟
چرا مرگ را آروز می کنی ؟

 

مصطفی صابر خراسانی