چادر مادر

 

چیزی نمانده خاطرم از نان مادرم
چیزی به غیر تاول دستان مادرم
تنها اتاق خلوت رویای کودکی…
شاهانه بود چادر ارزان مادرم

 

مصطفی صابر خراسانی