مقام محمد

 

ستون عرش خدا قائم از قیام محمد(ص)
بین كه سر به كجا می كشد مقام محمد (ص)
به جز فرشته عرش اشیان وحی الهی
پرنده پر نتواند زدن به بام محمد (ص)
به كارنامه منشور اسمانی قران
كه نقش مهر نبوت بود به نام محمد (ص)
سوار رفرف معراج در نوشت سماوات
سرود صف به صف قدسیان سلام محمد (ص)
گسیخت هر چه زمان و گریخت هر چه مكان بود
كه عرش و فرش به هم دوخت زیر گام محمد (ص)
اذان مسجد او زنگ كاروان قرون بین
خدای را چه نفوذیست در كلام محمد (ص)
خمار صبح قیامت ندارد این می نوشین
كه جلوه ابدیت بود به جام محمد(ص)
به شاهراه هدایت گشود باب شفاعت
صلای خوان كرم بین و بار عام محمد (ص)
علی كه كون و مكانش غلام حلقه به گوشند
مگر نه فخركنان گفت من غلام محمد (ص)
بلی همان شه مردان و قرن اول اسلام
مگر نه شیر خدا گشته در كنام محمد (ص)
حریم حرمتش این بس كه در شفاعت محشر
بمیرد اتش دوزخ به احترام محمد (ص)
گرت هوای بهشت است و حوض كوثر و طوبا
بیا به سایه ممدود مستدام محمد (ص)
سریر عزت عقبا حلال امت او باد
كه بود راحت دنیای دون حرام محمد (ص)
اذان صبح عراقش صلای قتل علی بین
نوای زینب كبری نماز شام محمد (ص)
پیام پیك الهی چگونه بشنود ان قوم
كه پنبه كرده به گوش دل از پیام محمد (ص)
به رغم فتنه دجال كور باطن ما باش
كه وحش و طیرشود رام با مرام محمد(ص)
هنوز جلوه نداده است نور خود به تمامی
خدا به جلوه كند نور خود تمام محمد (ص)
قیام قائم ال محمد(ص) است وكشیده
به قهر صاعقه شمشیر انتقام محمد (ص)
به ذوالفقار علی دیدی استقامت اسلام
كنون به قامت قائم بین قوام محمد (ص)
به كام دل نرسد شهریار در دو جهان كس
مگر خدا دو جهان را كند به كام محمد (ص)

شاعر: استاد شهریار

 

مصطفی صابر خراسانی