محمد

 

برسد به گوش جهانیان دو جهان به نام محمد است
به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است

سر و سرّ خلقت عالمی شده جا میان دو ابرویش
سر سوزنی نکند خطا کفه ی تراز ترازویش

قد و قامتش چه قیامتی نظرش چه حُسن و ملاحتی
من و ذکر او چه عبادتی چه عنایتی چه سعادتی

شده ذکر هر شب انبیا همه ی ملائک و انس و جن
بمحمّدٍ بمحمّدٍ بمحمّدٍ بمحمّدٍ

به خدا قسم اگر عاشقش نشود کسی به خطا رود
به گدایی در خانه اش نرود گدا به کجا رود ؟

دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش
حسنین و عرش دو شانه اش ؛ حسنین و منبر زانویش

نرسد خیال کسی به پلّه ی اول درجات او
به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او

شاعر: محمدحسین ملکیان

 

مصطفی صابر خراسانی