زهراء

 

در خاطره ماندگار بودن
همشیره ی ذوالفقار بودن
حوریه و خانه دار بودن
اینقدر بزرگوار بودن

کار چه کسی است غیر زهرا
ماییم و دعای خیر زهرا

شأن تو کجا و بال ادراک
افتاده به زیر پات افلاک
منظور خدا حدیث لولاک
ای خواستگارت پدرخاک

مهریه ی هر که آب باشد
همدوش ابوتراب باشد

ای روح برابر پیمبر
ای سوره ی کوثر پیمبر
ای حیدر دیگر پیمبر
ای آمنه مادر پیمبر

ای سیب بهشت را نتیجه
سرمایه ی حضرت خدیجه

هر شـبنمی از سپیده گفتن
یک عمر تو را قصـیده گفتن
ایمان به تو را عقیده گفتن
از شنیده و ندیده گفتن

باید خودت از خودت بگویی
از روز تولدت بگویی

خانه ی تو قبله گاه مردم
دستاس تو هم نخورده گندم
ای تعصب امام هشتم
ما زائرتان شدیم در قم

در قلب علی مزار داری
ای صاحب موت اختیاری
رفتی زِ عبا کساء بسازی
تا زیر کساء حراء بسازی

کشتی نجات را بسازی
یک خیمه به کربلا بسازی
عمری است که زیر دِین تانیم
چون با حسن و حسین تانیم

 

مصطفی صابر خراسانی